Tại sao nơi lưu trú không có đặt phòng của tôi?

Trước khi tới nơi lưu trú

Đôi khi có thể mất vài ngày để website đặt phòng chuyển tiếp chi tiết đặt phòng của bạn đến nơi lưu trú. Nếu đặt phòng của bạn vẫn không xuất hiện sau thời gian này hoặc thời gian lưu trú sẽ đến trước giai đoạn này, website đặt phòng sẽ có thể hỗ trợ bạn.

Khi đến nơi lưu trú

Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ trực tiếp với website đặt phòng. Họ chịu trách nhiệm về quá trình đặt phòng và thanh toán, vì vậy họ sẽ có thể hỗ trợ.
Bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc của website đặt phòng trong email xác nhận đặt phòng.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Kiểm tra thông tin được cung cấp trong phần liên hệ với website đặt phòng.


    Bài viết này có hữu ích không?